CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

STT Tài liệu báo cáo Đính kèm
01 Bản tin Pháp Luật số 02/2019 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 02/2019.
02 Thông tư số 01/2019/TT-BNV - Thông tư số 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ
03 Bản tin pháp Luật số 01/2019 - Văn bản có hiệu lực từ tháng 01/2019.
04 Thông tư số 02/2019/TT-BTC - Thông tư số 02/2019/TT-BTC quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính.
05 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT - Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh.
06 Bản tin số 03/2018 - Văn bản có hiệu lực từ tháng 12/2018.
07 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT - Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
08 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT - Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
09 Bản tin số 02/2018 - Văn bản có hiệu lực từ tháng 11/2018.
10 Số 45/2018/TT-BCT - Thông tư số 45/2018/TT-BCT của Bộ Công thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phá