CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

STT Tài liệu báo cáo Đính kèm
01 Bản tin số 01/2018 - Văn bản có hiệu lực từ tháng 10/2018.
02 Thông tư số 31/2018/TT-BCT - Thông tư số 31/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán
03 Thông tư số 28/2018/TT-BCT - Thông tư số 28/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.
04 08/2018/TT-BCA - Thông tư số 08/2018/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
05 Nghị định số 121/2018/NĐ-CP - Nghị định số 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
06 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP - Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
07 25/2018/TT-BCT - Thông tư 25-2018-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16-2014-TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện.
08 Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg - Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam
09 113/2018/NĐ-CP - Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
10 110/2018/NĐ-CP - Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội