CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Thông số kỹ thuật

STT Thông số Đơn vị tính Trị số
01 Dung tích hữu ích Triệu m3 4
02 Dung tích toàn bộ hồ chứa Triệu m3 80,6
03 Lưu lượng lũ thiết kế Q 14.676m³/s(P= 0,1%).
04 Mực nước dâng bình thường m 239
05 Mực nước chết m 238,5
06 Số tổ máy Tổ máy 2
07 Công suất lắp máy: N1m
MW 108
08 Công suất bảo đảm: Nbđ
MW
26,3
09 Sản lượng điện bình quân hàng năm: E  Triệu KWh  428,4