CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Thông tin mời thầu

Mua vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H1, H2 nhà máy thủy điện Sê San 3A năm 2024 (đợt 2)

Thông tin mời thầu
30/11/2023
Gói thầu mua vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H1, H2 nhà  máy thủy điện Sê San 3A năm 2024

Mời thầu Hệ thống bộ đàm nhà máy

Thông tin mời thầu
15/03/2023

Thông báo mời thầu xe cẩu phục vụ sản xuất

Thông tin mời thầu
15/12/2022
Thông báo mời thầu xe cẩu phục vụ sản xuất: https://drive.google.com/file/d/1KpX4qKFhakcimAd1laN6qVRHa_EjHvb1/view?usp=sharing