CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Mua vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H1, H2 nhà máy thủy điện Sê San 3A năm 2024 (đợt 2)

30/11/2023