CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Mời thầu thay thế hệ thống điều tốc tổ máy H2 nhà máy thủy điện Sê San 3A

03/04/2024