CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Thông báo mời thầu két làm mát gió máy phát NMTĐ Sê San 3A

22/03/2024