CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu xe cẩu phục vụ sản xuất

Thông tin mời thầu
15/12/2022
Thông báo mời thầu xe cẩu phục vụ sản xuất: https://drive.google.com/file/d/1KpX4qKFhakcimAd1laN6qVRHa_EjHvb1/view?usp=sharing