CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Thông báo mời thầu mua vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H1, H2 nhà máy thủy điện Sê San 3A năm 2024 (đợt 1)

26/09/2023