CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Thông báo mời thầu xử lý thông tắc các lỗ khoan thoát nước nền đập, thân đập

26/09/2023