CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

STT Tài liệu báo cáo Đính kèm
01 Bản tin Pháp Luật số 09/2019 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 9/2019
02 Bản tin Pháp Luật số 08/2019 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 8/2019
03 Bản tin Pháp Luật số 07/2019 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 7/2019
04 Bản tin Pháp Luật số 06/2019 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 06/2019
05 Bản tin Pháp Luật số 05/2019 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 05/2019.
06 Bản tin Pháp Luật số 04/2019 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 04/2019.
07 Thông tư số 15/2018/TT-BLĐTBXH - Thông tư số 15/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình.
08 Bản tin số 03/2019 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 03/2019.
09 Quyết định số 648/QĐ-BCT - Quyết định số 648/QĐ-BCT của Bộ Công thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.
10 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP - Nghị định số 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.