CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

STT Tài liệu báo cáo Đính kèm
01 03/2022 - Bản tin pháp luật số 03 năm 2022
02 17/2022/UBTVQH15 - Nghị quyết về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
03 02/2022 - Bản tin pháp luật số 02 năm 2022
04 Số 01/2022 - Bản tin pháp luật số 01 năm 2022
05 17/2022/NĐ-CP - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương
06 73/QĐ-BTNMT - Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện
07 03/2022/QH15 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc
08 97/QĐ-ĐTĐL - Quyết định về việc ban hành Danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện năm 2022
09 Số 12/2021 - Bản tin pháp luật số 12 năm 2021
10 29/2021/TT-BLĐTBXH - Thông tư quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động.