CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

STT Tài liệu báo cáo Đính kèm
01 73/QĐ-BTNMT - Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện
02 03/2022/QH15 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc
03 97/QĐ-ĐTĐL - Quyết định về việc ban hành Danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện năm 2022
04 Số 12/2021 - Bản tin pháp luật số 12 năm 2021
05 29/2021/TT-BLĐTBXH - Thông tư quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động.
06 Bản tin pháp luật số 11 năm 2021 - Văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 12 năm 2021
07 Số 2602/QĐ-BCT - 2602_QD-BCT_khung giá phát điện năm 2021
08 Số 97/2021/NĐ-CP - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
09 Bản tin pháp luật số 10 năm 2021 - Văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 11 năm 2021
10 Số 17/2021/TT-BTNMT - Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước