CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

STT Tài liệu báo cáo Đính kèm
01 Bản tin Pháp luật số 09/2021 - Văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2021
02 Số 8228/BYT-MT - Công văn số 8228/BYT-MT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
03 Số 14/2021/TT-BXD - Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
04 Số 12/2021/TT-BXD - Thông tư số 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức xây dựng
05 Số 11/2021/TT-BXD - Thông tư số 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
06 Bản tin Pháp luật số 08 năm 2021 - Văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 9 năm 2021
07 Số 05/2021/TT-BCT - Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
08 Số: 78/2021/NĐ-CP - Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
09 Bản tin Pháp Luật số 07/2021 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 8/2021
10 Số: 66/2021/NĐ-CP - Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.