CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

STT Tài liệu báo cáo Đính kèm
01 Bản tin Pháp Luật số 06/2021 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 06/2021
02 Bản tin Pháp Luật số 05/2021 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 05/2021
03 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP - Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
04 Bản tin Pháp Luật số 04/2021 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 04/2021.
05 số 04/2021/TT-BYT - Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29/4/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất.
06 Bản tin Pháp Luật số 03/2021 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 03/2021.
07 Số 47/2021/NĐ-CP - Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
08 Số 37/2021/NĐ-CP - Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.
09 Bản tin Pháp Luật số 02/2021 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 02/2021.
10 Bản tin Pháp Luật số 01/2021 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 01/2021.