CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

STT Tài liệu báo cáo Đính kèm
01 Số 05/2021/TT-BCT - Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
02 Số: 78/2021/NĐ-CP - Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
03 Bản tin Pháp Luật số 07/2021 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 8/2021
04 Số: 66/2021/NĐ-CP - Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
05 Bản tin Pháp Luật số 06/2021 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 06/2021
06 Bản tin Pháp Luật số 05/2021 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 05/2021
07 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP - Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
08 Bản tin Pháp Luật số 04/2021 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 04/2021.
09 số 04/2021/TT-BYT - Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29/4/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất.
10 Bản tin Pháp Luật số 03/2021 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 03/2021.