CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

STT Tài liệu báo cáo Đính kèm
01 Số 47/2021/NĐ-CP - Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
02 Số 37/2021/NĐ-CP - Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.
03 Bản tin Pháp Luật số 02/2021 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 02/2021.
04 Bản tin Pháp Luật số 01/2021 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 01/2021.
05 Số: 26/TB-S3A - Văn Bản nội bộ Công ty hết hiệu lực
06 Bản tin Pháp Luật số 12/2020 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 12/2020.
07 Bản tin Pháp Luật số 11/2020 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 11/2020.
08 Luật số 68/2020/QH14 - Luật số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội ban hành Luật Cư trú.
09 Bản tin Pháp Luật số 09/2020 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 9/2020.
10 Bản tin Pháp Luật số 08/2020 - Văn bản Pháp Luật có hiệu lực từ tháng 8/2020.