CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

STT Tài liệu báo cáo Đính kèm
01 34/2017/TT-BTNMT - Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.
02 92/2017/BTC - Thông tư số 92/2017/BTC quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.
03 101/2017/NĐ-CP - Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
04 94/2017/NĐ-CP - Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại.
05 13/2017/TT-BCT - Thông tư số 13/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện
06 12/2017/TT-BCT - Thông tư số 12/2017/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.
07 91/2017/NĐ-CP - Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng.
08 88/2017/NĐ-CP - Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
09 10/2017/TT-BCT - Thông tư số 10/2017/TT-BCT ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
10 16/2017/TT-BTNMT - Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.