CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

STT Tài liệu báo cáo Đính kèm
01 108/2018/NĐ-CP - Nghị định số 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
02 03/2018/TT-BTNMT - Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
03 Số 25/2018/QH14 - Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 của Quốc hội.
04 số 24/2018/QH14 - Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 của Quốc hội.
05 42/2017/NĐ-CP - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
06 05/2018/TT-BCT - Thông tư số 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa.
07 04/2018/TT-BNV - Thông tư số 04/2018/TT-BNV hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.
08 41/2018/NĐ-CP - Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
09 141/2017/NĐ-CP - Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
10 04/2017/TT-BKHĐT - Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.