CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

CAM KẾT VỚI CỔ ĐÔNG

Thực thi văn hóa
07/08/2023
“An toàn - Chất lượng - Hiệu quả”

CAM KẾT VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thực thi văn hóa
07/08/2023

ỨNG XỬ NỘI BỘ

Thực thi văn hóa
07/08/2023

QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG

Thực thi văn hóa
07/08/2023

QUAN HỆ VỚI ĐỐI TÁC

Thực thi văn hóa
07/08/2023

ĐẢM BẢO LỢI ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG

Thực thi văn hóa
07/08/2023
 “Vì một cộng đồng phát triển”

CAM KẾT GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG

Thực thi văn hóa
07/08/2023
“Vì một môi trường xanh”

CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Thực thi văn hóa
07/08/2023
“Thúc đẩy thực thi văn hoá, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tương ứng với năng lực và hiệu quả làm việc của mỗi nhân viên”