CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

2003

Lịch sử hình thành và phát triển
07/08/2023
Ngày 05/4/2003, khởi công xây dựng nhà máy Thủy điện Sê San 3A

2003

Lịch sử hình thành và phát triển
07/08/2023

2003

Lịch sử hình thành và phát triển
07/08/2023

2006

Lịch sử hình thành và phát triển
07/08/2023

2007

Lịch sử hình thành và phát triển
07/08/2023

2008

Lịch sử hình thành và phát triển
07/08/2023

2018

Lịch sử hình thành và phát triển
07/08/2023
 Tháng 10/2018, phát điện đạt mốc 5 tỷ kWh

2023

Lịch sử hình thành và phát triển
07/08/2023
Tháng 8/2023, phát điện đạt mốc 7 tỷ kWh