CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG CỦA SÊ SAN 3A

Chuẩn mực văn hóa
07/08/2023

“Người lao động có năng lực là tài sản
quý giá nhất của Công ty”

- Sức mạnh của SÊ SAN 3A là ở mỗi người lao động làm việc có năng lực.

- SÊ SAN 3A lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng cuộc sống là sự phát triển bền vững. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, xã hội bằng sự cầu thị, lắng nghe và thấu hiểu.

- SÊ SAN 3A gửi gắm niềm tin vào năng lực đối với tất cả người lao động làm việc trong Công ty. SÊ SAN 3A xem người lao động là cái gốc của sự phát triển bền vững và lấy việc đào tạo, huấn luyện làm mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển của Công ty.

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG CỦA SÊ SAN 3A

Chuẩn mực văn hóa
07/08/2023

MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA SÊ SAN 3A

Chuẩn mực văn hóa
07/08/2023

MỤC ĐÍCH HÀNH ĐỘNG CỦA SÊ SAN 3A

Chuẩn mực văn hóa
07/08/2023