CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Họp xét sáng kiến lần 1/2021

Họp HĐQT quý I/2022

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022

EVNGENCO 3 kiểm tra công tác PCTT&TKCN tại Sê San 3A

Đại tu thiết bị thủy lực NMTĐ Sông Bung 4

Phục hồi cách điện thanh dẫn máy phát điện bị hỏng cách điện của nhà máy thủy điện

Bảo dưỡng các thiết bị điện NMTĐ Sê San 3A năm 2023

Sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy thủy điện Sử Pán 2

Thí nghiệm Nhà máy điện gió Ia Pết - Đăk Đoa 1, trạm biến áp 500kV Pleiku 3 và Nhà máy điện gió Ia Pết Đăk Đoa 2

Sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy thủy điện Định Bình

Bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy thủy điện Sông Giang