Đại hội đồng cổ đông thường niên ,Đinh Văn Nhẫn, Dịch vụ sữa chữa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

10/05/2024

“Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là quản lý vận hành an toàn nhà máy thủy điện Sê San 3A, sửa chữa thay thế kịp thời các hệ thống thiết bị đã xuống cấp, tìm kiếm các dự án đầu tư nâng cao hiệu quả nguồn vốn của cổ đông” - đó là phát biểu của ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP cổ đông chi phối của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức vào ngày 09/5/2024 tại trụ sở Công ty số 96 Phạm Văn Đồng - TP.Pleiku - Gia Lai.

  Đại hội cổ đông thường niên Công ty có ông Trần Văn Tuấn- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP, bà Nguyễn Thị Hải Yến- thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP, ông Vũ Quang Sáng - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần năng lượng Bitexco và người đại diện phần vốn của các cổ đông Tổng công ty Sông Đà (51%), EVN GENCO 3 (30%), công ty cổ phần năng lượng Bitexco (19%). Điều hành Đại hội là ông Nguyễn Tá Thực - Chủ tịch HĐQT Công ty. Tham dự Đại hội là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thư ký Công ty, các cán bộ thuộc các đơn vị chức năng của các cổ đông và các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty.

Ông Nguyễn Tá Thực - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty điều hành Đại hội

Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT Sông Đà - CTCP phát biểu tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - thành viên HĐQT TCT Phát điện 3 - CTCP phát biểu tại Đại hội

Ông Vũ Quang Sáng - thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần năng lượng Bitexco phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 và kế hoạch năm 2024, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2024.

Năm 2023, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Với sản lượng điện thương phẩm đạt 111%, doanh thu đạt 115%; lợi nhuận đạt 121% kế hoạch, trong đó doanh thu từ dịch vụ Nhà máy điện đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty. Cổ tức cho các cổ đông năm 202337%. Kế hoạch mức chia cổ tức năm 202433%.

Lãnh đạo các cổ đông chụp ảnh lưu niệm với Ban lãnh đạo, người quản lý Công ty

 

Bài và ảnh: Quách Lan Phượng