CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/05/2023

“Năm 2022 là một năm thành công toàn diện của Sê San 3A ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện năng và cung cấp dịch vụ nhà máy điện. Công tác điều hành và quản trị được thực hiện tốt có hiệu quả cao, đội ngũ nhân sự Lãnh đạo và người lao động đã phát huy được các thế mạnh để phát triển công ty. Năm 2022, Sê San 3A chi trả cổ tức mức 42% vốn điều lệ cho các cổ đông. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2023 là 30%”. Đây là niềm vui của các cổ đông khi phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A.

Ngày 24/5/2023, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại trụ sở Công ty số 96 Phạm Văn Đồng - TP.Pleiku - Gia Lai. Đại hội có người đại diện của các cổ đông là ông Hồ Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP đại diện cho cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP (51%), ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP đại diện cho cổ đông Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (30%), ông Vũ Quang Sáng - Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần năng lượng Bitexco (19%). Điều hành Đại hội là ông Nguyễn Tá Thực - Chủ tịch HĐQT Công ty. Tham dự Đại hội là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thư ký Công ty, các cán bộ thuộc các đơn vị chức năng của các cổ đông và các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty.

Lãnh đạo Công ty Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và

 kế hoạch năm 2023 tại Đại Hội.

Ông Hồ Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT Sông Đà - CTCP

phát biểu tại Đại hội

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT TCT Phát điện 3 - CTCP phát biểu

tại Đại hội

Ông Vũ Quang Sáng - Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần năng lượng Bitexco phát biểu tại Đại hội

 

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023, công tác nhân sự của thành viên Hội đồng quản trị Công ty …

Ông Nguyễn Tá Thực - Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội

Năm 2022 là một trong những năm công tác sản xuất kinh doanh điện năng và cung cấp dịch vụ nhà máy điện đạt doanh thu cao nhất trong 20 năm thành lập công ty. Với doanh thu là 422,7/329,5 tỷ đồng kế hoạch, đạt 114% kế hoạch; trong đó doanh thu từ dịch vụ Nhà máy điện đạt gần 30 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 168,3/121 tỷ đồng đạt 139% kế hoạch. Cổ tức năm 2022 là 42%. Dự kiến cổ tức năm 2022 là 30%.

Người đại điện phần vốn của các Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT Công ty

 

Lãnh đạo các cổ đông chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Lãnh đạo Công ty.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Ban điều hành đã xây dựng mục tiêu rõ ràng, phù hợp từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc và người lao động. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã nhận được sự đồng thuận của 100% các cổ đông biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung, chương trình của Đại hội.

http://sesan3a.vn/                                                                                                                                                                                               

 Bài: Quách Lan Phượng