CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

26/09/2018

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà và Thông báo số 187-TB/ĐU ngày 12/9/2018 của Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A về việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 14/9/2018, tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A, Đảng ủy Công ty đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty, với sự tham gia của 44/46 đảng viên.

Báo cáo viên là giảng viên Hoàng Nguyễn Trí Dương - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã truyền đạt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Tại Hội nghị, từng đồng chí cán bộ, đảng viên đã tập trung nghiên cứu, tiếp thu, nắm vững và hiểu sâu những nội dung cốt lõi, tinh thần cơ bản của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Qua hội nghị này, Đảng ủy Công ty xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty đạt hiệu quả.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Giảng viên Hoàng Nguyễn Trí Dương - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai truyền đạt
nội dung các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Đồng chí Nguyễn Tá Thực - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Công ty thay mặt Đảng bộ Công ty gửi lời cảm ơn đến giảng viên Hoàng Nguyễn Trí Dương

và mong muốn Thầy giáo tiếp tục phối hợp với Đảng bộ Công ty trong thời gian tới trong việc truyền đạt các Nghị quyết của Đảng

 
                                                                                                                                                                      Tác giả: Lê Thị An
                                                                                                                                                                         Ảnh: Phan Văn Thành