CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ

24/06/2024

Sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, qua sinh hoạt định kỳ hàng tháng Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Công ty đã định hướng nội dung lớn cho các chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về trình độ lý luận, đánh giá việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tự phê bình và phê bình của bản thân đảng viên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, chống lại quan điểm sai trái, thù địch.                                                            

Trong những năm qua, Ban chấp hành đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đã thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đảng ủy Công ty luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, hướng dẫn rõ nội dung sinh hoạt chi bộ trực thuộc thường kỳ, định hướng sinh hoạt chuyên đề đã giúp đảng viên nắm vững và thực hiện đúng những quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

  Nhìn chung, thời gian qua cho thấy việc tổ chức sinh hoạt của Đảng ủy Công ty, các chi ủy, chi bộ trực thuộc được tổ chức nghiêm túc, đúng theo quy định của Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung quán triệt đến các chi ủy, chi bộ và đảng viên; trong các buổi sinh hoạt chi bộ trực thuộc các đảng viên đều tích cực tham gia ý kiến, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chi ủy, chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ tại một số đơn vị trực thuộc còn những tồn tại, hạn chế nhất định đó là: Một số chi ủy trực thuộc chuẩn bị nội dung sinh hoạt còn rập khuôn máy móc, nặng vào đánh giá công việc chuyên môn của đơn vị hoặc nắm chưa chắc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; không khí sinh hoạt chi bộ còn căng thẳng, một số đảng viên ít tham gia ý kiến hoặc có cũng chỉ tập trung vào một số đảng viên lớn tuổi... dẫn đến các buổi sinh hoạt chi bộ chất lượng không cao, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

  Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ trực thuộc trong thời gian đến, Đảng ủy Công ty tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả một số giải pháp, cụ thể như sau:

  Một là, quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng

Tiếp tục quán triệt sâu sắc đến toàn thể đảng viên và tổ chức thực hiện tốt Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, văn bản chỉ đạo để chi ủy, chi bộ trực thuộc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, triển khai đến đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong chi bộ để đảng viên đóng góp trí tuệ, công sức vào hoạt động của chi bộ.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi ủy, chi bộ trực thuộc

Chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi ủy, chi bộ trực thuộc định kỳ là một khâu hết sức quan trọng, cần cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ của đơn vị. Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt định kỳ phải thực sự chu đáo, hiệu quả, tránh hình thức. Chi ủy trực thuộc phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để lựa chọn sát, đúng nội dung sinh hoạt, bảo đảm tính toàn diện, xác định những vấn đề trọng tâm, quan trọng cần lãnh đạo, chỉ đạo, tránh trùng lặp giữa nhiệm vụ công tác đảng và nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị.

Trước khi họp chi bộ trực thuộc, chi ủy phải họp bàn, thống nhất về nội dung phân công đảng viên chuẩn bị nội dung, xác định thời gian và lựa chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp, sinh hoạt nhiều nội dung hay đi sâu một vấn đề, tùy mức độ quan trọng của nội dung sinh hoạt. Trong sinh hoạt chi bộ phải khích lệ được tinh thần tự giác của đảng viên trong tham gia ý kiến đóng góp vào các nội dung có liên quan, tránh tình trạng độc thoại của các đồng chí trong chi ủy. Đây là công việc tác động mạnh nhất đến thành công của buổi sinh hoạt của chi bộ. Với những buổi sinh hoạt chuyên đề, nhất là những vấn đề quan trọng, phức tạp thì có thể phải được phân công cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ hoặc mời đảng viên có chuyên môn đảm nhận để đảm bảo chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ. Khi đó, chi ủy, chi bộ trực thuộc thông báo trước nội dung quan trọng và kèm thêm bản kế hoạch, nội dung chi tiết để đảng viên có thời gian nghiên cứu trước khi ra cuộc họp có ý kiến phát biểu tập trung, chất lượng.

Về nội dung sinh hoạt chuyên đề, chi ủy cần lựa chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của đơn vị, tập trung vào các vấn đề, như: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn của đơn vị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Để phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và mọi hoạt động của đơn vị. Các chi ủy trực thuộc tiếp tục tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của chi bộ, của đơn vị. Tổ chức cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của chi bộ, của đơn vị.

Ba là, phát huy vai trò, chất lượng đội ngũ chi ủy viên

Đối với các đồng chí là chi ủy viên, nhất là bí thư chi ủy phải thường xuyên nâng cao năng lực công tác, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, phải nắm chắc công tác đảng vụ. Hằng năm, phải tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng về nội dung nghiệp vụ công tác đảng và tập huấn chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời thực hiện tốt công tác đảng viên trên cả 3 mặt: Công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác quản lý đảng viên và công tác phát triển đảng viên. Thuần thục các kỹ năng chuẩn bị, điều hành sinh hoạt chi ủy, chi bộ trực thuộc từ khâu chuẩn bị nội dung, chương trình buổi sinh hoạt, đến việc thông tin, điều hành thảo luận, tổng hợp và đưa ra kết luận ngắn gọn, trọng tâm; thường xuyên kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau sinh hoạt chi bộ để điều hành sinh hoạt lần sau được tốt hơn.

Bốn là, thực hiện thường xuyên, liên tục công tác kiểm tra, giám sát

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Công ty phải thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt; lãnh đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là nội dung chuẩn bị của chi ủy; các loại sổ sách liên quan đến công tác đảng. Kết thúc kiểm tra, giám sát thì ban hành ngay thông báo kết luận kiểm tra, giám sát và chỉ ra những mặt ưu điểm cũng như những tồn tại hạn chế để các chi ủy, chi bộ trực thuộc, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục; kịp thời chấn chỉnh chi ủy, chi bộ trực thuộc còn hạn chế, xem xét xử lý đối với chi ủy để chi bộ trực thuộc yếu kém.

Một số hình ảnh hoạt động của Đảng ủy, chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Công ty:

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ 41 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ Tài chính - Kế toán sinh hoạt định kỳ hàng tháng

 

Bài: Võ Anh Tuấn, ảnh: Quách Lan Phượng