CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

100% đảng viên Sê San 3A tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

06/12/2023

Ngày 04/12/2023, Đảng uỷ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Đảng viên Sê San 3A nghiêm túc lắng nghe các chuyên đề tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại điểm cầu Sê San 3A, toàn thể đảng viên của Đảng bộ đã nghiêm túc nghiên cứu, lắng nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc"; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới"; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang truyền đạt chuyên đề: "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".

          Để chuẩn bị chu đáo và đảng viên được thấm nhuần các chuyên đề tại Hội nghị với những nội dung cốt lõi, nắm bắt điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII, Đảng ủy Công ty đã sao gửi các tài liệu của Ban chấp hành Trung ương đến từng đảng viên trước khi diễn ra Hội nghị. Điểm cầu Sê San 3A bố trí trang trọng, đảm bảo về đường truyền, âm thanh, ánh sáng để đảng viên được tham dự đầy đủ và lĩnh hội các chuyên đề trong Hội nghị với điều kiện tốt nhất.

Điểm cầu Sê San 3A chuẩn bị chu đáo màn hình, âm thanh, ánh sáng để đảng viên được tham dự

đầy đủ và lĩnh hội các chuyên đề trong Hội nghị với điều kiện tốt nhất.

Qua các chuyên đề của Hội nghị, cấp ủy, cán bộ, đảng viên Sê San 3A sẽ tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các đảng viên, quần chúng, người thân và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nghị quyết của Đảng. Sau hội nghị này, cấp ủy, Đảng bộ Sê San 3A sẽ rút kinh nghiệm việc tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát để việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng đạt hiệu quả cao, không để xảy ra tình trạng hình thức, đối phó; làm sao cho các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống một cách thực chất. Căn cứ những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, Đảng ủy Công ty chỉ đạo lựa chọn những nội dung phù hợp để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

 

Bài: Trần Đức Tuân, ảnh: Quách Lan Phượng