CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Trung tu sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thiết bị Nhà máy thủy điện Sông Ông

Hàn xử lý xâm thực bánh xe công tác và may ơ tuabin tổ máy nhà máy thủy điện Đăk Srông 2A

Sê San 3A hoàn thành dịch vụ nhà máy điện

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu NMTĐ Đakđring