CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Thông báo

100% đảng viên Sê San 3A tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đảng, Đoàn Thể
06/12/2023

Ngày 04/12/2023, Đảng uỷ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức bằng hình thức trực tuyến.