CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

09/08/2023