CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Kết quả thực hiện mục tiêu 9 tháng đầu năm 2023

Tai nạn lao động và sự cố cháy nổ do chủ quan

Kết quả thực hiện mục tiêu 9 tháng đầu năm 2023
29/08/2023

Số giờ thuê đào tạo

Kết quả thực hiện mục tiêu 9 tháng đầu năm 2023
29/08/2023