CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Kết quả thực hiện mục tiêu năm 2023

Sản lượng điện thương phẩm

Kết quả thực hiện mục tiêu năm 2023
15/08/2023

Lợi nhuận trước thuế

Kết quả thực hiện mục tiêu năm 2023
15/08/2023

Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ

Kết quả thực hiện mục tiêu năm 2023
15/08/2023

Hệ số khả dụng

Kết quả thực hiện mục tiêu năm 2023
29/08/2023

Tỷ lệ dừng máy do sự cố

Kết quả thực hiện mục tiêu năm 2023
29/08/2023

Số lần sự cố mất điện đường dây 220kV

Kết quả thực hiện mục tiêu năm 2023
29/08/2023

Số lần sự cố mất điện đường dây 35kV

Kết quả thực hiện mục tiêu năm 2023
29/08/2023

Số hợp đồng dịch vụ vi phạm tiến độ, an toàn, chất lượng

Kết quả thực hiện mục tiêu năm 2023
29/08/2023

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Kết quả thực hiện mục tiêu năm 2023
29/08/2023