CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Thư viện

Sê San 3A hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2018 (video thực hiện tại HNNLĐ năm 2019)

Sê San 3A hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2018 (video thực hiện tại HNNLĐ năm 2019)

Sê San 3A thực thi văn hóa doanh nghiệp

Sê San 3A thực thi văn hóa doanh nghiệp

Tổng kết các hoạt động của Sê San 3A năm 2018

Tổng kết các hoạt động của Sê San 3A năm 2018

Điều chỉ có ở thủy điện Sê San 3A

Điều chỉ có ở thủy điện Sê San 3A

Sê San 3A nguồn sáng

Sê San 3A nguồn sáng

Tuyên truyền công tác an toàn tại các trạm biến áp 110kV

Tuyên truyền công tác an toàn tại các trạm biến áp 110kV

Văn hóa doanh nghiệp EVNNPT

Văn hóa doanh nghiệp EVNNPT

Quy tắc  ứng xử trên bàn tiệc

Quy tắc ứng xử trên bàn tiệc

Quy trình an toàn điện EVN

Quy trình an toàn điện EVN