Sê San 3A hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế 06 tháng đầu năm

“Trong quý II/2022, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu: sản lượng điện đạt 123%, doanh thu đạt 121%, lợi nhuận đạt 141% kế hoạch quý và trong 6 tháng đầu năm: sản lượng điện đạt 124%, doanh thu đạt 122%, lợi nhuận đạt 160% kế hoạch 6 tháng. Công ty đã thực hiện vận hành an toàn các tổ máy, tối ưu phương thức vận hành và đúng quy trình; sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H1, H2 an toàn, đạt yêu cầu; tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”.

Đây là những thông tin tại cuộc họp Hội đồng quản trị quý III năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức vào chiều ngày 15/7/2022. Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Tá Thực - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Tham gia cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty.

Người lao động Sê San 3A vận hành nhà máy thủy điện Sê San 3A

Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã xem xét, thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2022; Ban Kiểm soát công ty báo cáo kết quả hoạt động quý II/2022 và kế hoạch hoạt động quý III/2022 của Ban kiểm soát Công ty.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã đánh giá cao nỗ lực của Ban Lãnh đạo và người lao động trong công ty đã thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế. Đồng thời cùng nhau phân tích, làm rõ những hạn chế và đưa ra các giải pháp thực hiện để hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh quý III và 6 tháng cuối năm 2022.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật trong quý III và 6 tháng cuối năm 2022, HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2022 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

http://sesan3a.vn/index.php

Bài: Trần Đức Tuân, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 19/07/2022 08:23