Sê San 3A họp Hội đồng quản trị Công ty quý II/2022

Sáng ngày 20/4/2022, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức họp Hội đồng quản trị quý II/2022 tại trụ sở Công ty, số 96 Phạm Văn Đồng - TP.Pleiku - Gia Lai. Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Tá Thực - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Tham gia cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã xem xét, thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư quý I/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư quý II/2022; tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; Ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động quý I/2022 và kế hoạch hoạt động quý II/2022 của Ban kiểm soát Công ty. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã cùng nhau phân tích, làm rõ những tồn tại và đưa ra các giải pháp thực hiện để hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh quý II/2022.

Trong quý I/2022, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu: Sản lượng điện thương phẩm đạt 124%, doanh thu đạt 124%, lợi nhuận đạt 205% kế hoạch quý. Công ty đã thực hiện quản lý vận hành an toàn các tổ máy, tối ưu phương thức vận hành và đúng quy trình; sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy an toàn, chất lượng và vượt tiến độ.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật trong quý II/2022, HĐQT Công ty giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2022 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

http://www.sesan3a.vn/index.php

Bài và ảnh: Quách Lan Phượng

  • 21/04/2022 13:40