Đảng bộ Sê San 3A thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phòng, chống tham ô, lãng phí trong Đảng, Nhà nước. Người đã chỉ rõ: Tham ô, lãng phí, quan liêu ngăn trở, phá hoại sự nghiệp cách mạng; tài sản của Nhà nước, của cải, công sức của nhân dân bị chiếm đoạt, lãng phí; đội ngũ cán bộ cách mạng bị tha hóa, suy thoái đạo đức, sút giảm tính chiến đấu. Do vậy, đấu tranh chống tham ô, lãng phí chính là để loại bỏ những trở lực của cách mạng, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng.

Nhận thức rõ tính chất nguy hại của tham nhũng, Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã ban hành Chương trình về công tác phòng chống tham nhũng và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc cụ thể hóa Chương trình hành động này phù hợp với tình hình của mỗi đơn vị để thực hiện có hiệu quả, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo về Đảng ủy Công ty.

Công tác phòng, chống tham nhũng của Sê San 3A được cấp ủy và người đứng đầu đặc biệt quan tâm; đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trong công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng và nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Công ty. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát được thường xuyên quan tâm, đôn đốc các bộ phận liên quan từ việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung đến việc tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Hàng năm, Công ty đã tự tiến hành kiểm tra về các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị theo kế hoạch, trong đó có các cuộc kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng. Qua kiểm tra, giám sát, Đảng ủy và chính quyền Công ty chưa phát hiện tình trạng tham nhũng, tiêu cực nào xảy ra tại đơn vị. Tuy nhiên, Đảng ủy, lãnh đạo Công ty đánh giá trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, đòi hỏi việc quản lý phải luôn chặt chẽ, sát sao.

Đoàn Kiểm tra - giám sát Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP thực hiện kiểm tra giám sát đảng bộ Sê San 3A

Với mục tiêu xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy Công ty và người đứng đầu đã triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đạt được kết quả nhất định thông qua các giải pháp: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị. Cấp ủy và người đứng đầu đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công khai, minh bạch các hoạt động của Công ty, trong đó tập trung công khai các lĩnh vực mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản; công khai, minh bạch về công tác tài chính; trong quản lý điều hành doanh nghiệp; trong lĩnh vực đào tạo, tuyển dụng và công tác tổ chức cán bộ.

Đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý của đơn vị. Người đứng đầu tổ chức phải bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; bảo đảm giao quyền gắn với trách nhiệm; phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện đúng quy định, quy trình, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, nghiêm túc.

Hàng năm, Đảng ủy Công ty đã quan tâm việc kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm đối với đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW4, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị,… Qua kiểm tra, giám sát Lãnh đạo đơn vị, các chi bộ, Bí thư chi bộ trực thuộc và đảng viên chưa có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hội nghị cán bộ chủ chốt về việc lấy ý kiến tín nhiệm bổ nhiệm nhân sự

Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân phát huy tốt vai trò trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tiêu cực; động viên người lao động tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí như: quan tâm đến nguyện vọng, chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm, phát huy tính dân chủ trong việc bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; giám sát việc thực hiện Thoả ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ cơ sở và các quy chế, quy định của Công ty; chỉ đạo thực hiện chế độ đối thoại trực tiếp giữa người sử dụng lao động với người lao động định kỳ. Qua đó, các băn khoăn, thắc mắc, đề nghị, kiến nghị của người lao động được giải quyết kịp thời, thỏa đáng đã góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong Công ty.

Có thể thấy rằng, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Công ty luôn chấp hành đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Thông qua việc quán triệt, tuyên truyền, các cuộc kiểm tra, tự kiểm tra đã giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhận diện sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từ đó xác định rõ trách nhiệm, nâng cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, ngăn chặn, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân và tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh.

http://www.sesan3a.vn/index.php

Bài: Phạm Thị Thanh Hương, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 11/03/2022 13:33