Đẩy mạnh tự phê bình, phê bình để xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ. Vì vậy, phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm chứ không phải phê bình người. Những người bị phê bình thì phải vui lòng nhận xét để sửa đổi, không nên vì bị phê bình mà nản chí, hoặc oán ghét”. Theo Bác “Nếu mỗi cán bộ, mỗi đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn, thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa. Cán bộ và đảng viên làm việc không đúng, không khéo thì còn nhiều khuyết điểm. Khuyết điểm nhiều thì thành tích ít. Khuyết điểm ít thì thành tích nhiều. Đó là lẽ tất nhiên. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các cơ quan, các cán bộ, các đảng viên, mỗi người mỗi ngày, phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa và giúp đồng chí mình sửa chữa. Phải như thế, Đảng mới chóng phát triển, công việc mới chóng thành công”.

Đến hẹn lại lên, cứ đến thời điểm cuối năm, các tổ chức đảng tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên trong năm qua. Mỗi cán bộ, đảng viên được cùng nhau đánh giá, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình để từ đó mỗi người tiếp tục phát huy ưu điểm, thấy rõ những hạn chế, khuyết điểm của bản thân mình để có giải pháp điều chỉnh, đề ra kế hoạch phấn đấu, khắc phục tốt hơn trong thời gian tới. Đây là một việc làm thường xuyên hàng năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ các cấp, lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện và nêu cao tính gương mẫu để việc kiểm điểm đem lại hiệu quả cao nhất. Tự phê bình và phê bình là để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, củng cố và tăng cường đoàn kết nội bộ.

Ngày 13/12/2021, Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý Công ty và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP; chủ trì hội nghị là đồng chí Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty, cùng các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Công ty.

Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty
và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2021 của Đảng bộ Công ty

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Đặng Quốc Bảo nhấn mạnh, Đảng ủy phải thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 53-KH/TV, ngày 13/11/2019 của Đảng ủy Tổng công ty, đồng thời kết hợp kiểm điểm theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"...

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo công tác kiểm điểm tại các Chi bộ trực thuộc được tổ chức trong 02 ngày (ngày 03 và 04/12/2021), các Chi bộ đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Đảng ủy Công ty đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đến dự và chỉ đạo kiểm điểm tại các Chi bộ trực thuộc. Đồng thời, đồng chí đã trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành, báo cáo đã nêu bật những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty trên các lĩnh vực quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Đảng ủy các cấp cũng như công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Các đồng chí dự Hội nghị đã tham gia góp ý, thảo luận về báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành trình bày. Hội nghị đã nhất trí cao các kết quả nổi bật về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ Công ty, đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm. Các ý kiến cũng phân tích, làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế cũng như những nội dung cần bổ sung làm rõ đã nêu trong Báo cáo.

Trên cơ sở kiểm điểm của BCH Đảng bộ Công ty, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết xếp loại tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty là tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và đề nghị Ban Thường Đảng ủy TCT Sông Đà - CTCP công nhận.

Báo cáo kiểm điểm của từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty được hội nghị thảo luận, cho ý kiến nhận xét, đánh giá và tiến hành bỏ phiếu xếp loại đối với từng đồng chí trong Ban Chấp hành theo các tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Phát biểu đánh giá về công tác kiểm điểm của tập thể, cá nhân BCH Đảng bộ Công ty, đồng chí Đặng Quốc Bảo biểu dương Đảng bộ Công ty đã chỉ đạo toàn diện về thực hiện nhiệm vụ chính trị, về công tác tư tưởng chính trị, chi trả cổ tức đầy đủ cho các Cổ đông. Đối với nhiệm vụ SXKD cần phát huy thế mạnh về công tác quản lý vận hành nhà máy đã có hơn 15 năm kinh nghiệm. Ngoài ra, đề nghị các đồng chí cần nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh việc tìm kiếm và đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án kịp thời để tăng quy mô phát triển lớn mạnh đơn vị trong thời gian tới. Căn cứ kết quả SXKD cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu và hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, đồng chí đánh giá Đảng bộ đủ điều kiện đạt tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể BCH và các Ủy viên BCH đảng bộ Công ty đã thành công. Các đồng chí tham dự Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty và Báo cáo kiểm điểm của từng đồng chí Ủy viên Ban chấp hành. Qua Hội nghị kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ Công ty; các cá nhân Ủy viên BCH nhận thức sâu sắc được các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra và xây dựng chương trình khắc phục các tồn tại ngay trong thời gian tới.

Công tác kiểm điểm năm 2021 của Đảng bộ Công ty đã khép lại. Chúng ta ai cũng có những ưu điểm và khuyết điểm, quan trọng là bản thân mỗi người có nhận ra khuyết điểm để mà khắc phục hay không. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau. Phê bình để người tốt thì tốt hơn lên, người còn khuyết điểm, hạn chế thì sẽ kịp thời nhận ra để mà khắc phục tiến bộ. Đó là điều mà mỗi cán bộ, đảng viên cần quan tâm hơn hết.

Một số hình ảnh hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 tại các Chi bộ trực thuộc:

http://www.sesan3a.vn/index.php

                                                                                                                                                Bài: Lê Thị An, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 16/12/2021 16:08