“Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt” - Hồ Chí Minh

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt". Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong những năm qua, Đảng bộ công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A luôn coi trọng việc xây dựng và củng cố chi bộ, trong đó tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ Công ty xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Tài chính kế toán - Kinh tế

Hồ Chủ Tịch từng căn dặn: “Tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”. Duy trì cầu nối này cũng là nhằm tăng cường tính chiến đấu, tạo sức mạnh cho Đảng, gây dựng và giữ vững niềm tin trong quần chúng. Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng đó, tại các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của BCH Đảng bộ Công ty, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở, quán triệt đến từng đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ không sinh hoạt thường kỳ xem như ngưng hoạt động. Chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh việc bảo đảm thực hiện nghiêm túc sinh hoạt định kỳ, trong cuộc họp chi bộ cần có sự phân công rõ ràng, nội dung sinh hoạt thiết thực và thời gian phù hợp để mọi đảng viên trong chi bộ có thể phát huy dân chủ và bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhằm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc, chấp hành chế độ và chất lượng sinh hoạt đảng trong chi bộ, Đảng ủy công ty thường xuyên chú trọng công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về chi bộ và sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng.

Đại hội Chi bộ Vận hành nhiệm kỳ 2020 - 2022

Trong những năm qua, sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã được thực hiện bài bản, nghiêm túc, theo định kỳ hàng tháng. Về nội dung, các chi bộ đã thực hiện đúng theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn những hạn chế, bất cập nhất định, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đó là: Thời gian sinh hoạt chưa đều, nội dung sinh hoạt chi bộ chưa sâu, chưa gắn trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; tính gương mẫu, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu.

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, trong thời gian tới Tổ chức đảng cần tập trung giải quyết một số nội dung sau:

Một là, thực hiện nghiêm túc, nề nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt phải cụ thể sát với điều kiện của đơn vị. Các chi bộ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đây là một trong những biện pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, gắn với khắc phục các yếu kém, khuyết điểm và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, Chi ủy, Bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, phải trăn trở suy nghĩ và nêu cao tinh thần trách nhiệm, họp chi ủy để thống nhất nội dung trước khi họp chi bộ.

Ba là, nâng cao ý thức đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ, trung thực, thẳng thắn trong phê bình và tự phê bình, trên tinh thần giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đảng viên là cán bộ lãnh đạo phải chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm. Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi sinh hoạt và được lưu giữ, bảo quản lâu dài để làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho đảng viên.

Bốn là, thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy.

Năm là, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảng lãnh đạo quần chúng thông qua đội ngũ đảng viên, vì vậy, vai trò, uy tín, danh dự của tổ chức Đảng trước hết phải được thể hiện thông qua vai trò uy tín của từng đảng viên, để mỗi đảng viên thực sự là tấm gương cho quần chúng, từ đó đòi hỏi mỗi đảng viên phải có nhận thức đúng đắn về vai trò của mình để luôn tự giác, trung thực, gương mẫu, có trách nhiệm đối với công việc và đơn vị, có đạo đức, lối sống, có ý thức tổ chức kỷ luật đồng thời có quan hệ gần gũi với quần chúng.

Sáu là, trong cuộc họp định kỳ của Chi bộ cần phải tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước kịp thời để bảo đảm tính thời sự của thông tin, tránh tình trạng nghị quyết ban hành đã lâu, sự kiện trong nước, quốc tế và khu vực đã xảy ra nhưng lâu sau mới có tài liệu tuyên truyền trong chi bộ. Làm tốt công tác này là chi bộ đã có kênh thông tin chính thống cho các đảng viên, tránh các thông tin gây nhiễu, từ đó định hướng được dư luận xã hội.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công ty trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ, tình hình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng đối với các Chi bộ. Đảng ủy Công ty tiếp tục phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Có thể nói, sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của đảng và là chế độ được quy định rõ trong Điều lệ Đảng. “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt" (Hồ Chí Minh), do đó việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một yêu cầu cấp thiết. Để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đồng thời, làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên tham gia, mong muốn được tham gia sinh hoạt chi bộ, khắc phục sự nhàm chán, xơ cứng, nghèo nàn, khắc phục bệnh hình thức trong sinh hoạt là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Làm được điều này thì chi ủy, đứng đầu là Bí thư chi bộ vừa phải nắm vững nguyên tắc vừa phải linh hoạt sáng tạo trong điều hành, tổ chức sinh hoạt, đồng thời mỗi đảng viên cần thể hiện sự chủ động, tích cực và trách nhiệm của mình để buổi sinh hoạt chi bộ diễn ra sôi nổi, có chất lượng, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng của chi bộ.

http://www.sesan3a.vn/index.php

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bài: Lê Thị An, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 16/11/2021 14:10