Đảng bộ Sê San 3A trong công tác phát triển nguồn nhân lực

Trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng ta luôn quan tâm, chăm lo công tác cán bộ đặc biệt phát triển nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và cán bộ nữ, cán bộ trẻ nói riêng được Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bố trí sử dụng lao động trẻ và coi đây là một trong những nội dung quan trọng, then chốt trong công tác phát triển nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả để phát triển Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty xác định mục tiêu: “Tăng cường lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư; xây dựng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A là đơn vị sản xuất điện năng và cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm với chi phí thấp trong khu vực”. Với sự tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển nhân lực, Đảng ủy Công ty trong lãnh đạo nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ dưới 40 tuổi giữ chức danh người được quy hoạch lãnh đạo quản lý chiếm tỷ lệ 29,41%, người được quy hoạch chức danh quản lý cấp đơn vị chiếm 85,71%.

Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ bảo đảm đúng quy định và nguyên tắc Đảng; đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, có chiều hướng phát triển tốt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục thực hiện quan tâm phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi có trình độ, phẩm chất, đạo đức tốt, có thành tích tốt trong công tác. Đảng bộ Công ty tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đảng viên, người lao động trong toàn Công ty về trình độ lý luận chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ và chú trọng công tác đào tạo cán bộ trong nguồn quy hoạch, nhất là đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Việc thực hiện luân chuyển, đã tạo điều kiện cho đảng viên, người lao động Công ty có triển vọng được bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách ở nhiều vị trí cần tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn và bản lĩnh chính trị trong công tác, bảo đảm cho công tác lãnh đạo, quản lý được toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu công việc trước mắt cũng như lâu dài của Công ty. Công tác phát triển nguồn nhân lực được sự đồng thuận nhất trí của tập thể, từ các cấp lãnh đạo đến tổ chức đoàn thể và người lao động Công ty.

Sinh hoạt định kỳ Ban chấp hành Đảng bộ Công ty

Đối với công tác phụ nữ, Đảng ủy Công ty đã có nhiều sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ. Trong những năm qua, đảng viên nữ và người lao động nữ Sê San 3A đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Công ty đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Bản thân đảng viên nữ cũng đã có những nhận thức rõ về vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình, đã chủ động từng bước khắc phục khó khăn, tích cực tham gia học tập các lớp đào tạo để nâng cao trình độ, năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Thực tế cho thấy, người lao động nữ khi được giao nhiệm vụ đã có nhiều cố gắng vươn lên, đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua công tác đào tạo bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ Công ty ngày càng được nâng cao về cơ cấu, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn và các kiến thức bổ trợ khác, tỷ lệ đảng viên nữ, đảng viên trẻ tuổi tham gia sinh hoạt tại Đảng bộ Công ty đều tăng lên, đảng viên nữ, đảng viên trẻ tuổi đã được bổ nhiệm, quy hoạch vào các vị trí chủ chốt tại Công ty.

Để tiếp tục xây dựng phát triển nguồn nhân lực và thực hiện “Chương trình tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ tuổi, cán bộ lãnh đạo quản lý nữ” trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A chủ động trong việc thực hiện luân chuyển cán bộ, người lao động nhằm phát huy năng lực công tác, nâng cao trình độ chuyên môn, hằng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý cho đội ngũ đảng viên, người lao động được quy hoạch.

http://www.sesan3a.vn/index.php

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bài: Đặng Thị Phương, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 08/11/2021 10:25