Phòng thử nghiệm Sê San 3A đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Ngày 23/9/2021, phòng Thử nghiệm Sê San 3A thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A đã được Viện công nhận chất lượng Việt Nam - thuộc Hội Khoa học và kỹ thuật về tiêu chuẩn và chất lượng Việt Nam công nhận là Phòng Thử nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn Quốc tế quy định nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 yêu cầu phòng thử nghiệm chứng minh năng lực kỹ thuật, tổ chức quản lý, hoạt động một cách hiệu quả, cung cấp các kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn có giá trị ổn định về kỹ thuật, tin cậy cao và phù hợp với chuẩn mực Quốc tế.

Chứng chỉ công nhận của Phòng thử nghiệm Sê San 3A mang mã số VALAS 055, được công nhận phù hợp tiêu chuẩn trong lĩnh vực thử nghiệm Điện - Điện tử. 47 phép thử được công nhận của hầu hết các phép thử nghiệm cho tất cả các thiết bị điện trong nhà máy điện, trạm biến áp, thiết bị phân phối…

Sê San 3A áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 song song với vận hành đồng bộ ISO 9001:2015 đáp ứng các yêu cầu về quản lý và đảm bảo năng lực kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng đưa ra những kết quả đo lường/thử nghiệm tin cậy và được Quốc tế thừa nhận. Đây là điều kiện để Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A tiếp tục khẳng định năng lực, uy tín của mình, đem đến cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ chất lượng, thực hiện các kết quả thử nghiệm phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn Quốc tế.

Buổi họp kết thúc chương trình đánh giá xét công nhận phòng Thử nghiệm Sê San 3A theo chuẩn mực công nhận ISO/IEC 17025:2017

Các thử nghiệm viên thực hiện phép thử nghiệm đo cách điện cho TU 13,8 kV
 

      http://www.sesan3a.vn/index.php                                                                                                                                                                                                                                                             

Bài: Lê Hoàng Châu, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 30/10/2021 10:22