Các giải pháp để Sê San 3A hoàn thành kế hoạch năm 2020

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị quý IV/2020 ngày 10/10/2020, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã phân tích, đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm về một số mục tiêu quan trọng chưa đạt được trong 09 tháng đầu năm và đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các mục tiêu chiến lược trong quý IV và cả năm 2020 đề ra. Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Tá Thực - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty.

Trong 09 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều không đạt kế hoạch do bất lợi thủy văn, lượng mưa khu vực Bắc Tây Nguyên thấp hơn cùng kỳ các năm trước nên Nhà máy thủy điện Sê San 3A không đủ nước phát điện. Sản lượng điện 9 tháng đầu năm chỉ đạt 217/420 triệu kWh tương đương 51,67% kế hoạch.

Trước những khó khăn, thách thức của thời tiết, trong 9 tháng đầu năm, đội ngũ người lao động Sê San 3A đã tổ chức thực hiện công tác vận hành các tổ máy nhà máy thủy điện Sê San 3A đảm bảo an toàn, đáp ứng phương thức vận hành của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, điều tiết hồ chứa theo đúng Quy trình vận hành liên hồ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các chỉ tiêu kỹ thuật như hệ số khả dụng, suất sự cố, tỷ lệ giảm điện tự dùng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh cuộc họp

Ngoài ra, Sê San 3A đã thực hiện cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm tại các nhà máy thủy điện Thác Mơ, Bá Thước 1, Bá Thước 2, nhà máy điện mặt trời EUROPLAST Long An và Sao Mai, nhà máy thủy điện ĐakĐrinh đảm bảo an toàn, chất lượng và vượt tiến độ ký kết trong hợp đồng với chủ đầu tư.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2020, trong quý IV, Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động Sê San 3A cần thực hiện tốt các mục tiêu và giải pháp chủ yếu:

- Vận hành các tổ máy an toàn, hiệu quả, tối ưu tài nguyên nước.

- Đàm phán giá bán điện dài hạn và ký kết hợp đồng mua bán điện của nhà máy thủy điện Sê San 3A.

- Phát hành trái phiếu cơ cấu nợ vay dài hạn.

- Thực hiện tối ưu hóa chi phí.                                                           

- Duy trì, củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp, quy tắc ứng xử văn hóa Công ty của người lao động vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bài và ảnh: Quách Lan Phượng

  • 13/10/2020 08:38