Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019.

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch số 288-KH/ĐU, ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019.

Trong 02 ngày (ngày 05 và 06/12/2019), các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã đồng loạt tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019.

Tại hội nghị kiểm điểm, các Chi bộ đã tiến hành kiểm điểm tập thể chi ủy chi bộ, kiểm điểm cá nhân từng đảng viên. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trong việc tự phê bình, phê bình, đoàn kết nội bộ, Hội nghị đã làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và hạn chế của tập thể, cá nhân từng đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Tại Hội nghị, các Chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá chất lượng đảng viên, đánh giá chất lượng Chi bộ và xét đề nghị khen thưởng năm 2019 đối với chi bộ, đảng viên.

Hội nghị kiểm điểm là cơ hội để các đảng viên nhận thức rõ những ưu, khuyết điểm của bản thân để có phương hướng khắc phục. Đồng thời, mỗi đảng viên được các đảng viên trong Chi bộ góp ý về những ưu, khuyết điểm của mình để cùng nhau phát huy những mặt đã làm được, tìm ra nguyên nhân hạn chế và đưa ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Qua đó, toàn thể đảng viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ được giao trong năm 2020 đạt hiệu quả cao.

Qua Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019 tại các Chi bộ, mỗi đảng viên đã nhận thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, cố gắng phấn đấu hết mình vì mục tiêu chung của Đảng bộ Công ty.

Hội nghị kiểm điểm tại Chi bộ Phân xưởng vận hành

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bài và ảnh: Đào Đức Thắng

  • 16/12/2019 13:55