Sê San 3A họp Hội đồng quản trị quý II năm 2019

Ngày 27/6/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A họp quý II năm 2019.

Điều hành cuộc họp là ông Nguyễn Doãn Hành – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; tham dự là các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cùng các Cán bộ quản lý Công ty.

Ông Nguyễn Doãn Hành – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty điều hành cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Đinh Văn Nhẫn – thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo ước thực hiện quý II, 6 tháng đầu năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư quý III, 06 tháng cuối năm 2019.

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trong 6 tháng đầu năm Sê San 3A đã hoàn thành vượt các kế hoạch Hội đồng quản trị giao:

 - Vận hành các tổ máy an toàn cho người, thiết bị và công trình xây dựng; đáp ứng phương thức vận hành của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia. Sản lượng đạt 160,7/151,0 triệu kWh đạt 106,4% kế hoạch 6 tháng đầu năm;

 - Chủ động thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ; sửa chữa khắc phục các sự cố đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng vận hành khi được A0 huy động.

 - Thực hiện thường xuyên công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động.

- Các chỉ tiêu giảm điện tự dùng, hệ số khả dụng, suất sự cố đều đạt kế hoạch.

- Duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp, thực hiện công tác chăm lo đời sống cho người lao động kịp thời, đánh giá công bằng hiệu quả công việc theo KPI để thưởng cho người lao động.

Ông Đinh Văn Nhẫn – thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Để hoàn thành các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã cùng bàn bạc và thống nhất các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tác giả: Quách Lan Phượng

  • 01/07/2019 10:08