Lễ trao Quyết định bổ nhiệm, điều động nhân sự

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CT-HĐQT ngày 13/3/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương tách phòng Tài chính kế toán - Kinh tế thành 02 phòng Tài chính - Kế toán và phòng Kinh tế - Kế hoạch trực thuộc Công ty.

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CT-HĐQT ngày 13/3/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty. Ngày 19/3/2019, Tổng giám đốc Công ty đã ký Quyết định bổ nhiệm nhân sự thuộc phòng Kinh tế - Kế hoạch, điều động nhân sự thuộc phòng Tài chính - Kế toán Công ty, vào lúc 08h00’ ngày 01/4/2019 ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quang giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Quyết định điều động ông Trần Đức Tuân giữ chức Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty.

Cùng ngày thừa lệnh của Tổng giám đốc Công ty, đại diện phòng Tổng hợp đã trao Quyết định điều động và giao nhiệm vụ cho 12 người lao động nhận nhiệm vụ tại phòng Tài chính - Kế toán và phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty.

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, điều động nhân sự

Ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty trao quyết định bổ nhiệm, điều động  
nhân sự quản lý phòng Kinh tế - Kế hoạch và phòng Tài chính - Kế toán Công ty
 
                                                                                                                                                                    Tác giả: Hà Văn Tú
  • 05/04/2019 07:46