Tâm ta ở đâu - Sự nghiệp ta ở đó

Khi kiên nhẫn làm việc và hoàn thành công việc, người lao động góp phần tích cực vào thành quả chung của tập thể, hướng tới những triển vọng sáng cho doanh nghiệp và cho chính mình trong tương lai. Nhưng làm thế nào để mọi người lao động cùng hiểu rõ ý nghĩa các công việc mà họ đang làm? Vì chỉ khi nhận thấy ý nghĩa công việc mà mình đang làm thì họ sẽ làm việc rất hăng hái và chủ động, đó cũng là thành công của nhà quản trị khi giúp họ nhận ra một điều rằng “ Tâm ta ở đâu - sự nghiệp ta ở đó”.

Để hoạt động hiệu quả thì bất kỳ một cơ quan nào cũng không thể không có và không thể không coi trọng công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ. Bởi nó không chỉ là phương tiện cần thiết mà nó còn đảm bảo việc cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất của cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả cao hơn.  Vì thế việc lập danh mục hồ sơ có vai trò rất quan trọng đối với mỗi cơ quan, là căn cứ để kiểm tra, đôn đốc đối với việc chuẩn bị, nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan theo quy định của Pháp luật.

Sơ đồ mặt bằng tổng thể kho và bản vẽ chi tiết từng kệ

Có thể, theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, những văn bản điện tử sẽ được lưu hành, những văn phòng không giấy sẽ hình thành… và công việc tại bộ phận văn thư, lưu trữ sẽ giảm tải nhưng không vì thế mà những người làm văn thư, lưu trữ sẽ mất đi vai trò, vị trí trong mỗi cơ quan, tổ chức vì tất cả các văn bản đi, đến dưới hình thức nào cũng phải tập trung về một đầu mối là bộ phận văn thư; tài liệu lưu trữ giấy hay tài liệu điện tử đều được quản lý thống nhất bởi bộ phận lưu trữ. Song song với đó là ý thức đề cao trách nhiệm cá nhân, toàn tâm toàn ý trong công việc, luôn học tập để nâng cao trình độ và cải tiến các công cụ quản lý sẽ làm cho công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Mục lục hồ sơ từng hạng mục, chú thích dán trên mỗi hộp hồ sơ

Trên đây là những chia sẻ và hình ảnh ghi lại tại bộ phận quản lý và lưu trữ hồ sơ. Hãy dốc hết lòng và tâm huyết theo đuổi đam mê của bạn, chỉ như vậy bạn mới có thể cảm thấy công việc bạn làm không tẻ nhạt và đầy ý nghĩa !

                                                                                                                                                                 Tác giả: Nguyễn Thị Chinh

  • 21/12/2018 13:59