Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018.

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 40-KH/TV, ngày 06/11/2018 của Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP; Kế hoạch số 201-KH/ĐU, ngày 19/11/2018 của Đảng ủy Công ty về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018. Ngày 06/12/2018, Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý Công ty và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018.

Để triển khai công tác kiểm điểm, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ việc thực hiện kiểm điểm đánh giá để bảo đảm khách quan, thực chất. Công tác kiểm điểm thực hiện liên tục, đa chiều, toàn diện, công khai, gắn kiểm điểm cá nhân với kiểm điểm tập thể và đặc biệt là gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đảng ủy Công ty thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018. Tại hội nghị kiểm điểm, Đảng ủy Công ty đã thẳng thắn nêu những mặt làm được, những ưu và khuyết điểm của tập thể Ban chấp hành và Đảng bộ Công ty, tiếp thu những ý kiến đóng góp của Ban Tổng giám đốc, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty.

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, các chi bộ, chính quyền và tổ chức đoàn thể đã thực hiện hoàn thành vượt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2018 của Công ty đề ra như:

- Sản lượng điện ước đạt 498,7/410,0 triệu kWh  đạt 121,6% kế hoạch năm.

- Thực hiện công tác quản lý, vận hành Nhà máy, công trình đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả cao.

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty; nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Công tác kiểm tra giám sát, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng và phát triển đảng viên trong toàn đảng bộ đạt kế hoạch đề ra.

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty kiểm điểm, đánh giá toàn diện
tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ quản lý Công ty năm 2018

Tại hội nghị, Đảng ủy Công ty đã thực hiện bỏ phiếu kín xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018 theo quy định.

Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tập thể Lãnh đạo Công ty, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và mỗi đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty.

 

                                                                                                                                                                                 Tác giả: Hoàng Văn Quỳnh
                                                                                                                                                                                      Ảnh: Quách Lan Phượng
  • 10/12/2018 16:12