Hội nghị kiểm điểm đánh giá chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở và thi đua khen thưởng hoạt động công đoàn năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 117/CĐ.TCT ngày 20/11/2018 của Công đoàn Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc đánh giá chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở và thi đua khen thưởng hoạt động công đoàn năm 2018. Ngày 03/12/2018, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn và thi đua khen thưởng hoạt động công đoàn năm 2018.

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã thông qua một số nội dung như: Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Công ty; báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Công ty năm 2018; đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty; đánh giá, xếp loại chất lượng tất cả đoàn viên Công đoàn Công ty; đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn bộ phận và xét hỗ trợ cho 05 gia đình người lao động khó khăn với mỗi suất là 2 triệu đồng/gia đình.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tập thể Ban chấp hành và từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành công đoàn công ty đã thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng. Trong đó phân tích làm rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại và giải pháp khắc phục trong thời gian tới của tập thể, cá nhân đảm bảo góp phần xây dựng tổ chức công đoàn bộ phận, công đoàn công ty vững mạnh.

Ban chấp hành Công đoàn Công ty họp tổng kết, đánh giá năm 2018

 

                                                                                                                       Tác giả: Nguyễn Thị Hưng

                                                                                                                            Ảnh: Quách Lan Phượng

  • 10/12/2018 15:58