Một số hình ảnh làm việc của Lãnh đạo và người lao động Sê San 3A năm 2021

Liên kết
Số lượt truy cập 1.514.950