Sê San 3A hoàn thành dịch vụ nhà máy điện

Đấu nối ống lọc dầu vào MBA

Đội công tác thực hiện kiểm tra tình trạng rò dầu MBA

Đội công tác thực hiện lọc dầu MBA

Kiểm tra và vận hành máy lọc dầu MBA

Liên kết
Số lượt truy cập 1.514.537