Hội thao Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A năm 2019