Người lao động Công ty trồng cây xanh và tạo cảnh quan tại NMTĐ Sê San 3A